Testületi ülés 2014. június 16-án

A testület Tóth László képviselő úr nélkül ült össze. Távolmaradására nem kaptunk magyarázatot. A szokásos napirend elfogadás, jegyzőkönyvezető és hitelesítők megszavazása után megkezdődött a testületi ülés.

Napirendek:
1) Beszámoló a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ Csomádon végzett 2013. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: Klement János polgármester
A polgármester úr elmondta, hogy Nagyné Gódor Csilla sajnos nem ér ide, de írásban megküldte a beszámolóját, amelyet a testület tagjai megkaptak. A polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e hozzáfűzni valójuk. Mivel nem volt szavazásra bocsájtotta a beszámoló elfogadását, amelyet egyhangú szavazással elfogadott a testület. /Az intézmény szakmai munkájáról néhány kivonatos adatot megosztunk Önökkel: A demográfiai adatok szerint Csomádon a lakosság létszáma 1524 fő. Ebből 0-18 évesig 338 fő és 60 év fölötti 225 fő. A fő feladataik a gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, családsegítés. Terveikben szerepel pályázatokon való indulás, élelmiszer és meleg ételosztás. Javasoljuk Önöknek, hogyha bármilyen problémájuk van, forduljanak hozzájuk bizalommal. Ugyan a központjuk Erdőkertesen van, de a munkatársaik igény szerint Csomádra is eljönnek. Szerk. /

2) Tájékoztató az Esztergály Mihály Általános Iskola 2013/2014. nevelési évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Klement János polgármester
A polgármester úr elmondta, hogy Kelemen Ildikó igazgató asszony írásban elkészítette a tájékoztatóját, amit a képviselők megkaptak. Az igazgató asszony személyesen is jelen van a testületi ülésen, és ha van kiegészíteni valója, akkor azt, meghallgatják. Kelemen Ildikó elmondta, hogy néhány friss adat kimaradt a beszámolójából és összefoglalná az eddigieket. Az iskola tanulóinak a létszáma 172 volt a 2013-2014-es tanévben. 15 fő pedagógus látja el a szakmai munkát 1 fő iskolatitkár és 4 fő technikai dolgozó segítségével. Az iskolai garanciális javításai lezajlottak így az épület megfelelő körülményeket biztosít. /Bár akad még javítani való a feltételeken annak ellenére, hogy az iskola épülete újnak számít. Szerk./ Több kül-és beltéri játékkal és eszközzel gyarapodott az iskola. A tanulók nagyon sok versenyen elindultak ahol nagyon szép eredményeket értek el. Az iskolaév alatt a gyerekek rengeteg iskolán kívüli programon is részt vettek. A tanulmányi átlag 4.033 és bukás nem volt. A testület ezután egyhangúan elfogadta a tájékoztatót.

3) Tájékoztató a Napsugár Napköziotthonos Óvoda 2013/2014. nevelési évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Klement János polgármester
A polgármester úr elmondta, hogy az óvodavezető írásban elkészítette a tájékoztatóját, amit a képviselők megkaptak. Sinkó Mihályné szintén meghívott vendég és lehetősége van kiegészíteni szóban a leadott tájékoztatót. Sinkó Mihályné elmondta, hogy annyiban szeretné kiegészíteni az általa leírtakat, hogy belső ellenőrzés történt az óvodában, amely mindent rendben talált. Beszámolójában leírta, hogy az óvoda létszáma jelenleg 83 fő amely szeptembertől 87 fő lesz. A gyerekek étkezését saját konyhájukból biztosítják. Többször kérte az ÁNTSZ segítségét minőségi vizsgálat miatt, de ez elfoglaltságukra való hivatkozás miatt még nem valósult meg. Speciális étkeztetést a Fóti Bíró Háza étterem biztosítja. A személyi és tárgyi feltételek az Óvoda működésének megfelelnek. A testület a tájékoztatót egyhangúan elfogadta.
Klement János ez után elmondta, hogy a bölcsőde üzemeltetéséhez elvi felhatalmazást kér a testülettől.
Két lehetőség közül lehet választani. Az Ő elképzelése az, hogy tagintézményként üzemeltetik a Bölcsődét az Óvoda mellett. Az Óvodavezető lenne mindkét intézmény vezetője és Ő végezné az intézmények papírmunkáját. A bölcsődében lenne szakmai helyettes. Persze önálló intézmény is lehetne, de Ő ezt látja jobbnak mivel a bölcsődében csak 24 gyerek lehet maximum.
Szőnyi Tamás elmondta, hogy nem érti miért kell ezzel ennyire sietni hiszen a Bölcsőde szerinte nem lesz kész határidőre és ráérünk még vezetőt kinevezni.
Ez után Stipka István és Matejka Márton kifejtették, hogy mindketten a tagintézmény mellett vannak, mert nagyon kevés a maximális gyerek létszám, és az sem biztos, hogy jelentkeznek annyian. Klement János szerint akkor is dönteni kell, mert hosszú az átfutási idő.
A testület 5 igen és egy tartózkodás mellett a tagintézmény mellett döntött.
4) Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről
Előterjesztő: Klement János polgármester
A polgármester úr elmondta, hogy Salamonné Sinkó Mária a művelődési ház felelőse elkészítette írásban a tájékoztatót, amelyet a testület megkapott. Megkérdezte a jelen levő Salamonné Sinkó Máriát, hogy van-e kiegészíteni valója. Salamonné elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója, de kéri a testület támogatását az SZMSZ módosításához és a bérleti díjak jóváhagyásához. Illetve a közelgő falunapra meghívta a testületet és a jelen levőket. A testület ezután egyhangúan elfogadta a tájékoztatót.
5) Tájékoztató a Községi Sportkör 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Klement János polgármester
A polgármester út elmondta, hogy Matyóka Tamás a Csomádi KSK elnöke elkészítette írásos beszámolóját, melyet a képviselők megkaptak. Mivel Matyóka Tamás nem volt jelen a polgármester idézett az írásos tájékoztatóból. Elmondta, hogy a gyerekek több korcsoportban vesznek részt a Bozsik tornán. A felnőtt csapat sajnos kiesett a Megye I-es mezőnyből, de ez az MLSZ átszervezése miatt is alakult így. A műfüves pályát folyamatosan üzemeltették. A nagypálya bővítése határidő előtt megtörtént. Hamarosan átadásra kerül az új öltöző is. A testület a tájékoztatót egyhangúan elfogadta.

6) Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról
Előterjesztő: Klement János polgármester
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták és a gazdasági és ügyrendi bizottság is tárgyalta.
Stipka István, mint a bizottság elnöke elmondta, hogy főszámok tekintetében minden rendben van és javasolják támogatni a sportkör kérését, amely arról szól, hogy a nagypálya öntözőrendszerére előlegezzék meg az MLSZ által őszre ígért összeget. A beruházás összege 6.908.000 Ft. Ebből az Önkormányzat önrésze 2.072.000 Ft. Az MLSZ pályázati támogatása 4.836.000 Ft. Ez az összeg csak később áll az MLSZ rendelkezésére ezért Csomád Önkormányzata azt megelőlegezi. A képviselő testület egyhangúan elfogadta a rendelet módosítását és az MLSZ számára a megelőlegezését.

7) Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat Képviselő testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011./IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Klement János polgármester
Mivel az államháztartási szakfeladat kódok megváltoztak és helyettük kormányzati funkció kódok lépnek életbe ezért azt az SZMSZ-ben is fel kell tüntetni. A képviselők az írásos előterjesztést megkapták és a gazdasági és ügyrendi bizottság is tárgyalta. Stipka István elmondta, hogy a bizottság tárgyalta és javasolják elfogadásra. A testület ezután egyhangúan elfogadta a módosítást.

8) Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Chrobák Zoltánné jegyző
A jegyzőasszony elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselő urak megkapták. A törvény szerint a jegyzőnek évente egyszer be kell számolnia a testületnek a hivatal tevékenységéről. „A beszámoló a vezetésemmel, de az osztályvezetők és referensek adatszolgáltatása alapján készült” – mondta a jegyzőasszony. Beszámolójuk tartalmazza az ügyek fajtánkénti elosztását, az adóösszegeket és a hivatal napi feladatait. A testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.

9) Fót Város Önkormányzata és Csomád Község Önkormányzata között a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Klement János polgármester
A polgármester úr elmondta, hogy a nem nagyon örültünk, hogy megint közös hivatalunk van, de végül is minden jól működött és talán egyszer lesz lehetőségünk újra önállónak lenni. Az előterjesztést a képviselők magkapták. Mivel kérdés vagy hozzászólás nem volt a szavazás következett. A testület egyhangúan elfogadta a határozatot.

10) Egyebek
Klement János polgármester úr mindenkit meghívott a falunapra és a sportöltöző ünnepélyes átadására. Illetve közölte, hogy hiába fordult a Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület jogorvoslatért az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz nem sikerült elérni, hogy támogassák őket. Bár sok értékes ember van az egyesületben, de amíg kiadják az újságot addig nem támogathatják.
Szerkesztők